گازرسانی به تعدادی از آدرس های منطقه اداری عربکیر متوقف شده است

75گازرسانی به تعدادی از آدرس های منطقه اداری عربکیر متوقف شده است

“گازپروم ارمنستان” CJSC اطلاع می دهد.

به منظور انجام کارهای تعمیر حوادث ، در 5 سپتامبر ، ساعت 14:30 ، در 41 ، 42/44 ، خیابان مامیکونیانس 44/2 ، 49 ، 49/12 ، 51 ، 57/6 ، 57/6 کمیتاس متوقف شد. خیابان ، منطقه اداری عربکیر ، ایروان. / گاز رسانی به مصرف کنندگان گاز 7 ساختمان آپارتمانی.

Source link