مصدومیت هوانس همبرزومیان جدی است ، او مقابل لیختن اشتاین بازی نمی کند

345


در جریان بازی آلمان و ارمنستان ، هووانس همبرزومیان از ناحیه عضله ران آسیب دید و تعویض شد. معاینه پزشکی نشان داد که مصدومیت جدی است ، اما هوهانس هامبرزومیان در بازی با لیختن اشتاین شرکت نخواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق بهبودی همبرزومیان مشخص نیست. این توسط FFA گزارش شده است.

Source link