وهرام دومانیان در یک سفر کاری عازم روسیه شد

290


وزیر آموزش و پرورش ، علوم ، فرهنگ و ورزش RA ، وهرام دومانیان ، در تاریخ 7 تا 12 سپتامبر به فدراسیون روسیه سفر می کند.

در کازان ، وزیر آموزش و علوم در انجمن “روسیه – ورزش” (“Россия – Спортивная держава”) ، مشورت و بحث در چارچوب آن ، جلسه شورای فرهنگ و ورزش بدنی کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت می کند. در چارچوب این دیدار ، جلسات جداگانه ای با سران حوزه ورزش کشورهای CIS و همچنین با سران ساختارهای ورزشی دولتی فدراسیون روسیه برنامه ریزی شده است.

این را اضافه کنیم که وزیر آموزش و علوم این روزها در اولین بازی های کشورهای مستقل مشترک المنافع در کازان شرکت می کند ، جایی که ارمنستان با 55 ورزشکار نمایندگی می کند.

Source link