کارن سرکیسیان به عنوان فرماندار گغرکونیک منصوب می شود

66


دولت موضوع انتصاب کارن سرکیسیان به عنوان فرماندار گغرکونیک را مورد بحث قرار خواهد داد. پیش نویس تصمیم در دستور کار جلسه 8 سپتامبر دولت قرار دارد. قبل از آن ، کارن سرکیسیان سمت رئیس کمیته آب را داشت.

Source link