کارن سرکیسیان به عنوان فرماندار گغرکونیک منصوب می شود

129


دولت موضوع انتصاب کارن سرکیسیان به عنوان فرماندار گغرکونیک را مورد بحث قرار خواهد داد. پیش نویس تصمیم در دستور کار جلسه 8 سپتامبر دولت قرار دارد. قبل از آن ، کارن سرکیسیان سمت رئیس کمیته آب را داشت.

Source link