“بلوک بالسانانی” یک درخواست انتخاباتی در گیومری ارسال کرد

63سیاست

“بلوک بالسانانی” یک درخواست انتخاباتی در گیومری ارسال کرد

امروز ، کمیسیون انتخاباتی منطقه ای Գյումری شماره 31 یک درخواست برای شرکت در انتخابات محلی در Գյումری توسط “بلوک بالسانانی” را پذیرفت. رئیس کمیسیون تیگران غازاریان این موضوع را به تسایگ اطلاع داد.

لازم به ذکر است که این فهرست توسط وردگس سامسونيان ، مدير نهاد بودجه خدمات عمومي سرپرست است.

Source link