وب سایت دولت روسیه LKR را از طریق آذربایجان تغییر داد

101


در پی یادداشت اعتراضی وزارت خارجه باکو ، در 3 سپتامبر ، عبارت “جمهوری قره باغ” که در بخش “تدارکات” وب سایت رسمی سیستم اطلاعاتی واحد دولت روسیه استفاده می شد ، از این وب سایت حذف شد. محل “خارج از فدراسیون روسیه” و محل تحویل کالا ، آثار یا خدمات “جمهوری آذربایجان” مشخص شده است.

ذکر “جمهوری قره باغ” در بخش “خرید” در ارمنستان باعث هیجان شد ، حتی بسیاری آن را با “تغییر سیاست روسیه” مرتبط کردند.

Source link