تغییرات در قوانین بازی در سازمان راه های غیر استاندارد نیروی راه گوریس-کاپان

147


نماینده جناح “من افتخار دارم” NA “تیگران آبراهامیان” نوشت

تغییرات تدریجی قوانین بازی در سازماندهی جاده بین ایالتی گوریس-کاپان ما را مجبور می کند که به دنبال راه حل های غیر استاندارد باشیم.

اگر در نظر بگیریم که در بخشهای مختلف جاده ، نیروهای امنیتی آذربایجان خودروهای پلاک ارمنی را متوقف می کنند ، به اموال آسیب می رسانند و شهروندان را که در آن قسمت تردد می کنند ، ارعاب می کنند ، نگرانی ها عمیق تر می شود.

هیچ شهروندی این ضمانت را ندارد که هنگام رانندگی در آن قسمت از جاده توسط آذربایجانی ها مرعوب و حتی دستگیر نشود و دولت همچنان متقاعد می شود که طبق توافقاتی که از قبل به دست آمده همه چیز عادی است.

در دولت کنونی ، وضعیت بدتر خواهد شد ؛ بدون حذف آنها ، نمی توان سرعت را متوقف یا متوقف کرد.

Source link