دولت کلید خلاص شدن از شر رهبران ناخواسته جامعه را پیدا کرد. مربع:

130


روزنامه حراپارک می نویسد “اکثریت حاکم ، با درک تمام امکانات فرمان فولاد ، به طور پیوسته تمام قدرت کشور ، از جمله نهادهای خودگردان محلی را به دست می آورد. دیروز ، اکثریت پارلمانی ، بدون مخالفان ، پروژه های بزرگ شدن جامعه را در دو قرائت و در دو حالت بدون توقف تصویب کردند. پس از سه سال مبارزه ناموفق ، سرانجام دولت کلید خلاص شدن از شر شهرداران نافرمان و ناخواسته را در قالب توسعه یافت.

انتظار می رود انتخابات قاطع در دو ماه آینده برگزار شود. “قرارداد سیاسی” همه کار خواهد کرد تا جوامع بزرگ شده را تحت رهبری خود قرار دهد. برخی از مخالفان در حال حاضر مبارزه در این راستا را آغاز کرده اند. این انتخابات می تواند از نظر ترتیبات سیاسی بیشتر تعیین کننده باشد. “

Source link