در ارمنستان بارش باران و رعد و برق پیش بینی می شود. دمای هوا 1-2 بار افزایش می یابد ، سپس 4-6 درجه کاهش می یابد

257


در 3 اکتبر در ارمنستان باران و رعد و برق ، در برخی مناطق 7-8 و در بیشتر مناطق 4-6 اکتبر پیش بینی می شود.

وزش باد جنوب شرقی با سرعت 5-10 متر بر ثانیه ، در برخی نقاط شدت باد تا 15-20 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

دمای هوا بعد از ظهر 3 اکتبر 1-2 درجه افزایش می یابد و در 4-6 اکتبر به تدریج 4-6 درجه کاهش می یابد.

چگونه “آرمانپرس”وزارت امور اضطراری RA به خبرگزاری آرمانپرس گفت که در 3 تا 7 اکتبر در ایروان بارش پیش بینی نمی شود. باران و رعد و برق در 4-6 اکتبر پیش بینی می شود.

Source link