سربازان وظیفه ای که از انجام برخی وظایف سربازی خودداری کردند ، دستگیر شدند

136


سربازان وظیفه واحدهای مختلف نظامی جمهوری ارمنستان ، H.O. و VV خصوصی ، پس از پایان مرخصی عادی خود ، اظهار داشتند که نمی خواهند به محل خدمت خود بازگردند ، از انجام برخی وظایف خدمت سربازی خودداری کردند ، که توسط برآورده نکردن آنها

در جریان تحقیقات اولیه پرونده جنایی در ارتباط با این پرونده ، در سال 2021. در 1 اکتبر 2012 ، H.O.V.V. به ظن ارتکاب جرم مطابق ماده 364 ، قسمت 1 قانون کیفری RA دستگیر شد.

تحقیقات مقدماتی پرونده جنایی ادامه دارد.

کمیته تحقیقاتی RA

Source link