خسارات مالی زیادی به جمهوری ارسبیا وارد شد. NSS:

108


NSS ارساخ اطلاع می دهد

در چارچوب اقدامات شناسایی عملیاتی که توسط افسران امنیت ملی جمهوری آذربایجان انجام شد ، داده های عملیاتی بدست آمد که 2021 از ژانویه تا 2021 در طی ماه اوت 2012 ، اسناد رسمی که بیانگر اهمیت حقوقی ارائه شده توسط قراردادها بود ، اطلاعات نادرستی در مورد افرادی که در مهمانسرا زندگی می کردند ارائه می داد ، که در نتیجه آن دولت خسارت زیادی به مبلغ حدود 1،195،200 AMD متحمل شد. به

یک پرونده جنایی توسط سرویس امنیت ملی جمهوری آذربایجان مطابق با ماده 184 ، قسمت 2 ، بند 3 قانون کیفری جمهوری آذربایجان (اختلاس گسترده با کلاهبرداری) ، ماده 334 ، قسمت 1 ( سهل انگاری رسمی) ، ماده 345 قسمت 1 (جعل اسناد رسمی و استفاده) با ویژگی های جنایات پیش بینی شده.

Source link