در خیابان سرالانج یک گذرگاه عابر پیاده بدون کنترل تنظیم می شود

114


به منظور ارتقاء ایمنی عابران پیاده ، تردد در خیابان سرالانج ایروان در 9 اکتبر تغییر می کند.

به گفته پلیس ، در نتیجه تغییر ، یک عابر پیاده غیرقابل کنترل در مقابل خیابان سرلنج 3/144 سازماندهی می شود که در مقابل آن ، به منظور افزایش هوشیاری رانندگان ، میله های سر و صدا در هر دو جهت قرار می گیرد. به

Source link