این ساخت اولین واگن قطار برقی گیومری-ایروان است

114


لئون مارتیروسیان ، رئیس گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه دولتی شیراک نوشت.

“این ساخت اولین واگن قطار برقی گیومری-ایروان است. آیا می توانید به من بگویید کتیبه گوربان به چه معناست؟ آنها کاملاً کلیک کرده اند … “.

Source link