اجساد دو نظامی ارمنی دیگر در حدروت پیدا شد

106


جستجوی اجساد سربازان کشته شده امروز توسط یک گروه نجات در منطقه هادرت انجام شد. NSSP جمهوری آرتساخ در این مورد اطلاع می دهد. دو جسد پیدا شد. هویت آنها پس از بررسی پزشکی قانونی مشخص می شود.

لازم به یادآوری است که پس از آتش بس ، از 13 نوامبر 2020 تا امروز ، در نتیجه جستجوهای انجام شده در سرزمین های اشغالی ارسبیا ، گروه های نجات در مجموع 1683 جسد را پیدا و تخلیه کرده اند. خدمات اضطراری ایالتی اطلاعات بیشتری در مورد نتایج دستورالعمل های جستجوی آینده ارائه می کند:.

Source link