باکو آزادی رانندگان ایرانی بازداشت شده در جاده گوریس-کاپان را تکذیب کرد

113


اطلاعات مربوط به آزادی رانندگان ایرانی بازداشت شده در بزرگراه گوریس-کاپان با واقعیت مطابقت ندارد. همانطور که گزارش شده است “آرمانپرس”به گزارش مدیاماکس ، این امر در بیانیه ای که از سوی کمیته گمرک دولتی باکو منتشر شده است ، ذکر شده است.

اطلاعات مربوط به آزادی رانندگان توسط آژانس مهر ایران پخش شد و خاطرنشان کرد که این اتفاق پس از مکالمه تلفنی آذربایجان و “وزرای خارجه ایران” رخ داد.

Source link