تحلیلگر آذربایجانی: روسیه با سبقت گرفتن از طرح “تابستان گرم قزاقستان 2022” ، طراحی های انگلیس و ترکیه را برای به در اختیار گرفتن تمامی منابع قدرت و ثروت و راه های ارتباطی بین المللی در قزاقستان بر هم زد. 

59


تحلیلگر آذربایجانی: روسیه با سبقت گرفتن از طرح “تابستان گرم قزاقستان 2022” ، طراحی های انگلیس و ترکیه را برای به در اختیار گرفتن تمامی منابع قدرت و ثروت و راه های ارتباطی بین المللی در قزاقستان بر هم زد. 


http://fa.arannews.com/News/68929/

@Aran_Azerbaijan