نشست فوق العاده شورای وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در 13 ژانویه برگزار خواهد شد

65


نشست فوق العاده شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در 13 ژانویه در چارچوب ویدئو کنفرانس برگزار می شود. در طی این نشست شرکت کنندگان اجرای عملیات حفظ صلح در قزاقستان را مورد بحث قرار خواهند داد. به گزارش خبرگزاری تاس، این مطلب را “ولادیمیر زایتندینوف” سخنگوی سازمان پیمان امنیت جمعی بیان کرده است.

به گفته وی، آناتولی “سیدوروف” ژنرال سرهنگ، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی و تاخیر “خایرولویف” معاون دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی نیز در این نشست حضور خواهند یافت.Source link