نیروهای حافظ صلح ارمنی تمریناتی را برای دفع حمله احتمالی به ایست بازرسی کارخانه نان آلماتی برگزار کردند

48


شبکه تلویزیونی روسی Россия 24 گزارشی از آلماتی منتشر کرده است که در آن به فعالیت نیروهای حافظ صلح ارمنی که به عنوان بخشی از نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی عازم قزاقستان شدند پرداخته است.

به گزارش آرمنپرس در این گزارش آمده است که نیروهای حافظ صلح ارمنی تمریناتی را برای دفع حمله احتمالی به ایست بازرسی بزرگترین کارخانه نان در آلماتی برگزار کردند.

تاکید می شود که تصادفی نیست این که نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در جریان شورش ها کنترل کارخانه را به دست گرفته اند، زیرا “به معنای واقعی کلمه تمام جمعیت شهر را تغذیه می کند.”

سیران کوچاریان نماینده نیروهای حافظ صلح ارمنستان در این گزارش گفت: ساکنین شهر، کارمندان کارخانه مهمان نواز هستند، با آغوش باز از آنها استقبال و از فعالیت آنها بسیار قدردانی کردند.Source link