نیکول پاشینیان با قاسم جومارت توکا تلفنی گفتگو کرد!

65


نیکول پاشینیان نخست وزیر قزاقستان با قاسم جومارت توکا رئیس جمهور قزاقستان تلفنی گفتگو کرد.

رئیس جمهور قزاقستان اطلاعاتی در مورد حل و فصل اوضاع در این کشور ارائه کرد. در این زمینه، آنها به پایان ماموریت حفظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان و روند خروج نیروها به گفته دولت اشاره کردند.

Source link