💲سرمایه گذاری خارجی در #ارمنستان پس از سال 2020 در حال بهبود است

44


💲سرمایه گذاری خارجی در #ارمنستان پس از سال 2020 در حال بهبود است


از ژانویه تا سپتامبر 2021، خالص ورودی آنها به 162.2 میلیون دلار رسید، در حالی که یک سال قبل از آن به سختی از 16 میلیون دلار فراتر رفته بود. سرمایه گذاران از روسیه، آلمان، ایتالیا و #ایران همسایه فعال تر شدند.

ورود #سرمایه از بریتانیای کبیر، هلند، آرژانتین در حال رشد است، اما خروج سرمایه گذاری های فرانسوی همچنان ادامه دارد (منهای 3.2 میلیون دلار).

#سرمایه_گذاری_در_ارمنستان
#سرمایه_گذاری_خارجی
#کسب_و_کار_در_ارمنستان

https://t.me/alikfar