🔸بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان را 4.8 درصد در سال 2022 پیش بینی کرده است

36

🔸بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان را 4.8 درصد در سال 2022 پیش بینی کرده است


🔹بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان در سال 2022 را 4.8 درصد پیش بینی کرده است.

🔹بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از یک بازگشت قوی در سال 2021، اقتصاد جهانی در بحبوحه تهدیدهای جدید ناشی از انواع کووید-19 و افزایش تورم، بدهی و نابرابری درآمدی که می‌تواند بهبود اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را به خطر بیندازد، وارد کندی شدیدی شده است.

🔹انتظار می‌رود که رشد جهانی از 5.5 درصد در سال 2021 به 4.1 درصد در سال 2022 و 3.2 درصد در سال 2023 کاهش یابد، زیرا حمایت مالی و پولی در سراسر جهان کاهش می یابد.

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان