#ایرانیان_ارمنستان

37


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ آرمن سرکیسیان امروز با آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی دیدار کرد

✅ در این دیدار چالش های خارجی و داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفت من نگرانی خود را در مورد اقدامات تحریک آمیز نیروهای مسلح #آذربایجان در روزهای اخیر و لفاظی های مداوم ستیزه جویانه #آذربایجان ابراز کردم

✅ آنها همچنین در مورد نقش دیپلماسی پارلمانی صحبت کردند و بر اهمیت فعالیت بیشتر و موثرتر در این حوزه تاکید کردند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia