تزاروکیان می خواهد مجسمه عیسی مسیح را در ارمنستان بگذارد

59گاگیک تزاروکیان می خواهد مجسمه عیسی مسیح را روی بلندترین تپه بگذارد. ارتفاع کلی مجسمه می تواند بیش از 60 متر باشد.

Source link