سپرده های افراد غیر مقیم در ارمنستان بیش از 70 درصد افزایش یافته است

15


حجم سپرده های غیر مقیم ارمنستان 70.4 درصد افزایش یافته است. “ارمنپرس”در این نشست خبری در پاسخ به سوال آرمن نوربکیان، مدیرکل اقتصاد کلان بانک مرکزی این کشور گفت: نوربکیان گفت: سپرده های افراد غیر مقیم از بهمن تا 9 خرداد 70.4 درصد افزایش یافته است.

بیشتر این رشد ناشی از سپرده های تقاضا است. از نظر کمی، حساب های غیر مقیم در حال رشد هستند، اما نه با سرعت قبلی.

Source link