تجمع اعتراضی در استپاانکرت شرکت کنندگان اعلام کردند که سخنان ژنرال روسی باعث الهام بخشیدن به ایمان آنها نشد

15


فرمانده نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در آرتساخ از دیدار دیروز با آندری ولکوف سپس شرکت کنندگان و گروهی از شهروندان امروز در میدان احیای استپاانکرت اعتراضی را ترتیب دادند. این گزارش شده است ایستگاه رادیویی آزادی.

آرتور اوسیپیان، یکی از شرکت کنندگان در این نشست، اظهار داشت که سخنان ژنرال روسی الهام بخش آنها نبود، به همین دلیل است که آنها اکنون به رهبری نظامی-سیاسی فدراسیون روسیه روی آورده اند تا از باکو بخواهند به بیانیه سه جانبه احترام بگذارند.

اوسیپیان گفت: «دیروز ما چیزی نشنیدیم که اطمینان دهد آرتساخ امروز آرام خواهد بود.

ادامه: اینجا

Source link