یوری ساکونتز رکورد جدید جهانی را ثبت کرد + فیلم – رادیوی عمومی ارمنستان

8


یوری ساکونتس، رکورددار چندگانه جهان، قهرمان دو دوره جهان، قهرمان اروپا، با کشیدن دو واگن قطار 65 تنی با انگشت کوچک ، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

Source link