شعله ور شدن دوباره خشونت ها در قره باغ | جمهوری آذربایجان

11


جمهوری آذربایجان اعلام کرد روز چهارشنبه در جریان تشدید تنش ها در قره باغ که سه کشته برجای گذاشت چندین ارتفاع مهم از جمله تپه ها را در قره باغ تحت کنترل گرفته است.


کلید واژه ها: قره باغجمهوری آذربایجانآذربایجانتشدید تنشچهارشنبهارتفاعجمهوریاعلامتشدیدخشونتکنترلکشتهSource link