اردوغان:

18

اردوغان:


اتحادیه اروپا ۵۲ سال است که عضویت ما را به این اتحادیه قبول نکرده و بعد از ما می پرسد: چرا با اینجا و آنجا ملاقات می‌ کنید؟
ما در این زمینه به اتحادیه اروپا پاسخگو نخواهیم بود.

🔵کانال مطالعات ترکیه و قفقاز اندیشکده مرصاد
@turkeycaucasus