#ایرانیان_ارمنستان

5


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ #فوری دولت ارمنستان جشن روز استقلال را به دلیل تجاوز گسترده مسلح آذربایجان به تعویق انداخت

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia