#ایرانیان_ارمنستان

5


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ تعداد کشته‌شدگان و مفقودین به ۲۰۷ نفر رسید که ۳ غیرنظامی کشته شدند، محل ۲ غیرنظامی نامعلوم، ۲۹۳ نظامی، ۷ غیرنظامی زخمی، ۲۰ نظامی اسیر شدند😔🌹

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia