#ایرانیان_ارمنستان

4

#ایرانیان_ارمنستان


✳️ وزیر امور خارجه #ارمنستان در نشست سه جانبه در نیویورک” نیروهای مسلح آذربایجان باید از خاک #ارمنستان خارج شوند”

✅ آرارات میرزویان تاکید کرد که استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن غیرقابل قبول است مکانیسم های بین المللی برای جلوگیری از تشدید بیشتر مورد نیاز است

✅ وزیر امور خارجه به حل مشکلات بشردوستانه از جمله بازگشت سریع اسیران جنگی اشاره کرد

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia