این حضرات استانبولی رفتند و شمال قبرس را اشغال کردند، یونانی‌ها هیچ غلطی نکردند، رفتند شمال سوریه هم اشغال کردند و البته کلی تلفات دادند و حالا هر چند روز و شب کشته می‌دهند اما در رودربایستی گیر کرده، ولی مانده‌اند؛ در شمال عراق هم رفته و بیخ گوش موصل پایگاه زده‌اند و اینجا هم روزی نیست که یکی دو کشته در حملات گروه‌های ناشناس ندهند… دو سال پیش هم آمدند و در قفقاز مداخله کردند و 4 ارتش در برابر ارمنی‌ها جنگیدند و مناطقی را تصرف کردند… حالا فکر کرده‌اند که بله، جنگ راه بیندازند تمام است… جمهوری درست کنید، کشور درست کنید، تو خواب و خیال خودتان بگویید خدا هم العیاذ بالله «تورچ» است… اما روزی که روزش باشد همچین پس گردنی بخورید که کل دده قورقوت را روزی 100 بار رونویسی کنید و تهش بنویسد غلط کردیم…

19

این حضرات استانبولی رفتند و شمال قبرس را اشغال کردند، یونانی‌ها هیچ غلطی نکردند، رفتند شمال سوریه هم اشغال کردند و البته کلی تلفات دادند و حالا هر چند روز و شب کشته می‌دهند اما در رودربایستی گیر کرده، ولی مانده‌اند؛ در شمال عراق هم رفته و بیخ گوش موصل پایگاه زده‌اند و اینجا هم روزی نیست که یکی دو کشته در حملات گروه‌های ناشناس ندهند… دو سال پیش هم آمدند و در قفقاز مداخله کردند و 4 ارتش در برابر ارمنی‌ها جنگیدند و مناطقی را تصرف کردند… حالا فکر کرده‌اند که بله، جنگ راه بیندازند تمام است… جمهوری درست کنید، کشور درست کنید، تو خواب و خیال خودتان بگویید خدا هم العیاذ بالله «تورچ» است… اما روزی که روزش باشد همچین پس گردنی بخورید که کل دده قورقوت را روزی 100 بار رونویسی کنید و تهش بنویسد غلط کردیم…


@syriankhabar