با عرض معذرت… «زن گُه زور» تنها چیزی بود که یادم آدم اینجا و در این مناسبت برای این یارو که اینجا پشت این تریبون چوبی ایستاده عنوان کنم… یعنی تو کار تبلیغاتی و نمایش و دلقک‌بازی این پانترک‌ها رودست ندارند، ایزد این‌ جماعت را درست کرد که فقط و فقط مردم دنیا سرشان گرم باشد و انگلیسی‌ها ملعبه‌ای داشته باشند برای خرابکاری و به هم زدن دنیا…

17


با عرض معذرت… «زن گُه زور» تنها چیزی بود که یادم آدم اینجا و در این مناسبت برای این یارو که اینجا پشت این تریبون چوبی ایستاده عنوان کنم… یعنی تو کار تبلیغاتی و نمایش و دلقک‌بازی این پانترک‌ها رودست ندارند، ایزد این‌ جماعت را درست کرد که فقط و فقط مردم دنیا سرشان گرم باشد و انگلیسی‌ها ملعبه‌ای داشته باشند برای خرابکاری و به هم زدن دنیا…


آخه اون جمهوری جعلی که اسم آذربایجان را دزدیده و دولت‌های بی‌عرضه ایران نتوانستند نام تاریخی شمال ارس را به آن که همان اران باشد خطاب کنند، خودش و پرچمش چی هست که حالا دارند جمهوری درست می‌کنند. من هم از فردا در روستایمان اعلام استقلال می‌کنم و می‌گویم جمهوری خودخوانده … را تاسیس کرده‌ام. این همه لودگی و دلقک‌بازی آخه چرا…

@syriankhabar