بخش دوم برنامه ثریا در خصوص تحولات قفقاز و دالان تورانی ناتو با حضور دکتر احمدی کاظمی

5

بخش دوم برنامه ثریا در خصوص تحولات قفقاز و دالان تورانی ناتو با حضور دکتر احمدی کاظمی


در این برنامه دو ساعته همه جزئیات مسائل رخداده اخیر در منطقه به ویژه توطئه محرمانه برای قطع مرز ایران، تجزیه ایران از سوی ناتو و با کارگزاری باکو، اشغال کشورهای منطقه و در نهایت دالان تورانی ناتو مورد بررسی قرار گرفت.

🆔@IR_Azariha