تاکنون97کیلومترمربع از اراضی اصلی ارمنستان توسط نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان تصرف شده است!

17


تاکنون97کیلومترمربع از اراضی اصلی ارمنستان توسط نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان تصرف شده است!


سبحان برکتی

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY