توییت سفیر رژیم جعلی اسرائیل در آذربایجان:

7


توییت سفیر رژیم جعلی اسرائیل در آذربایجان:


موافقتنامه هوانوردی اسرائیل و آذربایجان به تصویب مجلس ملی (صهیونیستی) آذربایجان می رسد.

@Aran_Azerbaijan