«دالان زنگزور اسم رمز تجزیه ایران است»

5


«دالان زنگزور اسم رمز تجزیه ایران است»


دکتر احمد کاظمی در برنامه ثریا:
عنوان دالان زنگزور دقیق نیست و جعلی است که رئیس جمهور باکو ساخته است. دالان زنگزور اسم رمز تجزیه ایران است.

🆔@IR_Azariha