وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، ایریت لیلیان،کاردار سفارت این رژیم در آنکارا را به عنوان سفیر جدید این کشور در ترکیه منصوب کرد.

8


وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، ایریت لیلیان،کاردار سفارت این رژیم در آنکارا را به عنوان سفیر جدید این کشور در ترکیه منصوب کرد.