آریه گوت صهیونیست به درک واصل شد

27


آریه گوت صهیونیست به درک واصل شد


آریه گوت، مالک سایت ها و کانال های تبلیغاتی ضد شیعه و ضد ایران ، مدیر مرکز بین المللی چندفرهنگی باکو در اسرائیل، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی “خانه آذربایجان در اسرائیل” مرد.

وی به همراه برندا شیفر هدایتگر گروهک های به اصطلاح “آذربایجانگرا” به حرکت های تروریستی ضد ایران و از مشاوران صهیونیست مقامات جمهوری آذربایجان بود.

@Aran_Azerbaijan