پیام رئیس کمیته امنیت ملی مجلس به برخی کشورهای جعلی منطقه:

5


پیام رئیس کمیته امنیت ملی مجلس به برخی کشورهای جعلی منطقه:


جمهوری اسلامی رویای کسانی را که به فکر تغییر مرزهای منطقه باشند، به کابوس تاریخی آنان بدل می کند.
‏اراده ما را نیازمایید.

🆔@IR_Azariha