🎥 ارمنستان شروع به تشکیل گردان های داوطلب برای آماده شدن در برابر هر گونه تهاجم احتمالی جمهوری آذربایجان کرد

10


🎥 ارمنستان شروع به تشکیل گردان های داوطلب برای آماده شدن در برابر هر گونه تهاجم احتمالی جمهوری آذربایجان کرد


سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY