🎥 کارشناس تُرک:

8


🎥 کارشناس تُرک:


🔹می‌گویند کریدور میزنیم در مرز ایران و ارمنستان و ایرانی‌ها را سرجایشان می‌نشانیم!چه می‌گویید؟ ازچی حرف می‌زنید؟ میخواهید ما را در خطر جنگ با ایران قرار دهید!!

🔹هر که رسیده کارشناس قفقاز و قره‌باغ شده شما نهایتا تا قمارخانه‌های گرجستان رفته باشید نخستین کسی که در جنگ قره‌باغ به آنجا رفت من بوده‌ام‌ این‌ها همه یک نقشه است، مذاکرات به نتیجه نرسیده و می‌خواهند اینگونه به ایران فشار بیاورند…

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY