📜🕯🖋 بدون شک امروز بدترین و سیاه‌ترین روز قبیله‌گرایان و حامیان داخلی و خارجی‌شان است

6

📜🕯🖋 بدون شک امروز بدترین و سیاه‌ترین روز قبیله‌گرایان و حامیان داخلی و خارجی‌شان است


✅ وحید بهمن/ سال‌ها نفرت پراکنی کردند، دو قطبی‌های کذایی قومی ساختند، دیوارکشی کردند و توهین کردند.

🔸 اما ملت ایران در سخت‌ترین و خشمگین‌ترین لحظه نشان دادند که یکپارچه و یگانه و یک ملت تاریخی هستند.

🆔 @vahidbahman1