🔴فوری

26


🔴فوری


تئوریسین یهودی پانترکیسم درگذشت

«آرگیه گوت» نویسنده و نظریه پرداز یهودی پان‌ترکیست‌ها درگذشت. بنابراین اعلام رسمی جرج دیک سفیر رژیم اسرائیل، این مشار یهودی الهام علیف به مرگ طبیعی مرده است.

🆔@IR_Azariha