رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در خصوص وضعیت مناطق جداگانه در مرز ارمنستان و آذربایجان گفت وگو کردند.

10


استانیسلاو زاس دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در 22 سپتامبر با سرلشکر ادوارد آسریان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان دیدار کرد. همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”دبیرخانه CSTO در این باره پیامی صادر کرد.

در مورد وضعیت برخی از مناطق مرزی جمهوری ارمنستان بحث و گفتگوی کامل انجام شد. آنها در مورد اقدامات احتمالی بیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی در شرایط فعلی بحث کردند.

CSTO اصلی دبیر، منشی، ماموریت رئیس استانیسلاو زاس ارمنستان: است رسید جمعی ایمنی شورا 13 سپتامبرکه در: اضطراری جلسه تصمیم گیری مطابق با از ماموریت در ساختار مشمول هستند CSTO عضو از ایالت ها نمایندگان آن ها سازمان کار کردن بدن همکاران هستند

Source link