از ساعت 18:00 تغییری در وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان مشاهده نشد. سخنگوی وزارت دفاع

12


از ساعت 18:00 روز 23 سپتامبر تغییری در وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان مشاهده نشد. “ارمنپرس”آرام توروسیان، سخنگوی وزارت دفاع در این باره می گوید. او نوشت: «وضعیت نسبتاً پایدار است.

Source link