#ایرانیان_ارمنستان

26


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ پروازهای ویز ایر در مسیر رم، ایروان، رم آغاز شد ویز ایر از 26 سپتامبر در مسیر رم، ایروان، رم آغاز کرد پروازها دو پرواز در هفته روزهای دوشنبه و جمعه انجام خواهد شد

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia