میران پرس

35


میران پرس


🔻 دو سال پیش در همین تاریخ بود (5 مهر – 27 سپتامبر) که جمهوری باکو به دستور اربابان خود در ناتو با نقض آتش بس 5 می 1994، اقدام به حمله با استفاده از انواع سلاح های مختلف زمینی و هوایی، سلاح های خوشه ای، فسفری و دیگر سلاح های ممنوعه به قره باغ کوهستانی کرد.

🔺 Два года назад (27 сентября) Бакинская Республика по приказу своих руководителей НАТО начала наступление на Нагорный Карабах в нарушение режима прекращения огня от 5 мая 1994 года, используя различные виды наземного и воздушного оружия, кассетного оружия, фосфорного оружия и других видов оружия.

@MiranPress