جامعه جهانی به جمهوری آذربایجان فشار وارد کند

19


جامعه جهانی به جمهوری آذربایجان فشار وارد کند


وزارت خارجه ارمنستان از جامعه بین المللی خواست تا باکو را وادار به رعایت آتش بس کند.