در ورودی فرودگاه کووساکان (زنگیلان) به زبان انگلیسی نوشته شده است:

29

در ورودی فرودگاه کووساکان (زنگیلان) به زبان انگلیسی نوشته شده است:


«به زنگزور خوش آمدید»

باکو سیاست تهاجمی خود را در قبال ارمنستان به هر شکل ممکن نشان می دهد و به وضوح نشان می دهد که این سیاست هدفمند خود است.

@Karot_Fedayee